Autorský zákon - Gorenje

Autorský zákon

Právne vyhlásenie:

1. Internetová stránka www.gorenje.sk slúži k prezentácii spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o., ktorá je ich prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky pre užívanie internetovej stránky www.gorenje.sk  osobami, ktoré sa k nim pripájajú („užívatelia“). Tieto podmienky môžu byť prevádzkovateľom kedykoľvek jednostranne zmenené.

2. Prevádzkovateľ je v súlade so Zákonom NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich  s autorským právom (autorský zákon), v znení jeho neskorších predpisov, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam. Všetky autorské a priemyselné práva prevádzkovateľa, GORENJE Slovakia s.r.o., a ďalších subjektov k materiálom publikovaným na týchto stránkach sú vyhradené. Obsah internetovej lokality www.gorenje.sk  je teda duševným vlastníctvom jej vlastníka, spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o. a/alebo jeho dodávateľov.

3. Jednotlivci môžu vytvárať kópie materiálov publikovaných na týchto stránkach a vytvárať vytlačené kópie vyslovene pre osobnú potrebu a za predpokladu, že nebudú pozmenené. Vytváranie zrkadlových kópií týchto stránok je zakázané. Rovnako je zakázané materiály publikované na týchto stránkach kopírovať, distribuovať, vysielať, verejne zobrazovať, verejne predvádzať, reprodukovať, upravovať, prekladať, resp. meniť ich formát.

4. Názvy konkrétnych spoločností a produktov tu uvedených môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky tu výslovne neuvedené práva sú rovnako vyhradené.

5. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu prevádzkovateľa do technickej podstaty či obsahu stránok. Porušenie tohto zákazu môže byť sankcionované podľa platných právnych, ako aj trestnoprávnych predpisov.

6. Informácie zverejnené na stránkach môžu obsahovať nepresnosti. Prevádzkovateľ oprávňuje iných prevádzkovateľov iných serverov k vytváraniu odkazov na tieto stránky, pričom u týchto odkazov nesmú byť uvádzané žiadne nepravdivé a zavádzajúce informácie o prevádzkovateľovi, alebo predajných strediskách, ani žiadne informácie, ktoré by vytvárali mylný dojem o ich produktoch a službách.

7. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek a akokoľvek stránky meniť a dopĺňať. Všetky webové stránky alebo služby v rámci www.gorenje.sk  nemusia byť zakaždým dostupné a spoločnosť GORENJE Slovakia s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo chýbajúce informácie na stránkach.

GORENJE Slovakia s.r.o.